Biografi Ahmad Syalabi

Advertisement
Jejak Pendidikan- berikut sekilas tentang biografi Ahmad Syalabi.

1. Sejarah Kehidupan Ahmad Syalabi
Prof. Dr. Ahmad Syalabi, nama lengkapnya Ahmad Gaballah Syalabi. lahir didesa Alim didaerah Asy-Syarqiyah Mesir Utara. Beliau sekolah rendah di desa kelahirannya dan juga telah menghafal Al-Quran ketika masih usia sekolah rendah. Setelah lulus dari sekolah rendah di desanya, beliau melanjutkan pendidikannya ke Al-Azhar hingga masuk perguruan tinggi jurusan Tarbiyah dan Ilmu Jiwa Fakultas Darul Ulum Universitas Cairo.

2. Pendidikan Ahmad Syalabi
Awal mula beliau mendapatkan pendidikan ialah di tempat kelahirannya. Terdapat hal yang luarbiasa pendidikan yang dialami oleh Ahmad Syalabi kecil, dimana putera-putera Mesir diharuskan menghafal Al-Qur‟an. Telah tamat juga di sekolah rendah didesanya dan di Mahad Zaqariq.


Kelulusan diraihnya hingga mendapatkan gelar (B.A. Hen.) pada jurusan Tarbiyah dan Ilmu Jiwa Fakultas Darul Ulum di Universitas Cairo, tidak menghentikan langkahnya untuk terus menimba ilmu hingga pada akhirnya Ahmad Syalabi melanjutkan studinya ke Negara Inggris.

Di Inggris Ahmad Syalabi kuliah di London University, kemudian melanjutkan ke Cambridge University. Disinilah beliau meraih gelar Ph. D. (Doctor of Philosofy) dalam Ilmu Pendidikan, dengan judul thesis “History of Muslim Education”.

3. Karir Ahmad Syalabi
Setelah dari studinya di Inggris dan mendapat gelar Ph. D. beliau melanjutkan perjalanan hidupnya diberbagai instansi pendidikan. Diantaranya sebagai berikut:
 1. Menjadi guru di sekolah teladan (model school).
 2. Dosen di cairo university dalam mata pelajaran “At Tarikhul Islami Wal Hadharatul Islamiyah” (Sejarah dan Kebudayaan Islam).
 3. Pemimpin lembaga research dari Mutamar Alam Islami.
 4. Redaktur di halaman kebudayaan dari surat kabar Al-Ahram (Koran harian terbesar).
 5. Guru besar di University Chourtoum kota Ummu Durman, Sudan.
 6. Dosen fakultas Darul Ulum, Cairo University

Selain berkiprah di negara asalnya, Ahmad Syalabi juga pernah menyalurkan ilmunya di Negara Indonesia pada tahun 1955. Menjalankan tugas dari pemerintahan Mesir. Diantara bentuk kiprahnya di Negara Indonesia adalah :
 1. Guru besar istimewa PTAIN Jogjakarta yang saat ini menjadi UIN JOGJAKARTA
 2. Mengisi kuliah di UII (Universitas Islam Indonesia)
 3. Mengisi kuliah di Universitas Tjokroaminoto Surakarta
 4. Mengisi ceramah-ceramah, pidato,dan radio-radio
 5. Ketua lembaga kebudayaan Mesir di Indonesia


4. Karya-karya Ahmad Syalabi

Selain menuangkan ilmunya sebagai pengajar beliau juga Prof. Dr. Ahmad Syalabi mengarang buku-buku yang hampir semua karangan beliau menjadi referensi di berbagai perguruan tinggi. Diantara karya-karyanya adalah :
 1. Tarikh Tarbiyah Al-Islamiyah, yang berasal dari thesis beliau yang berjudul History of Muslim Education. Dan judul dalam bahasa Indonesia “Sejarah Pendidikan Islam” yang diterjemahkan oleh Prof. H. Mukhtar Yahya dan Drs. M. Sanusi Latif.
 2. Sejarah Kebudayaan Islam Jilid I, 2, dan 3
 3. Dan lain sebagainya.
Rujukan:
 1. Ahmad Syalabi, Sejarah Pendidikan Islam. (Jakarta: Bulan Bintang,1970).
 2. Ahmad Syalabi, Sejarah Kebudayaan Islam 1, terj., Muhtar Yahya. (Jakarta: Pustaka Al-Husna Baru, 2003)

Subscribe to receive free email updates: